SA NAMA JE PRAVI POGODAK!
  • O NAMA •     • PROGRAMI •     • WEB •    CENOVNIK    • KONTAKT •  
(početak)   •   (pišite nam)
CENOVNIK
 
 
POSLOVNA POLITIKA

Šta dobijam kupovinom nekog od Vaših programa, i koliko će to da me košta? To je najčešće pitanje, na koje većina ponuđača softvera ne ume da pruži jasan odgovor potencijalnom kupcu. Mi imamo ambiciju da svojom jasnom poslovnom politikom postavimo standarde, koji će biti naša prednost u odnosu na konkurenciju na tržištu ponude poslovnih programa.

Kupovinom gotovog programa kod nas ili naručivanjem izrade programa po Vašem zahtevu vi dobijate sledeće:

Račun za kupljeni program Za svaku kupovinu kod nas dobijate račun sa jasnom specifikacijom kupljenih dobara.
Ugovor o kupovini programa Pre pristupanja instalaciji i obuci kod korisnika, potpisuje se ugovor o kupovini.
Garancija od 3 meseca na izmene Na sve naše programe dajemo garantni rok od 3 meseca, što podrazumeva besplatne konsultacije, obuku i ispravke programa, kao i izmene i unapređenja koja su vezane za problematiku koju obuhvata kupljeni program.
Doživotna garancija na rad programa Za sve naše programe dajemo doživotnu garanciju na ispravnost i rad pri pravilnoj upotrebi programa. Za sve zloupotrebe i štete nastale neispravnim korišćenjem ne snosimo nikakvu odgovornost.
Neograničena obuka u garantnom periodu Trajanje obuke korisnika za rad na programu nije ograničeno na određeni broj sati i ne naplaćuje se dodatno. Obuka za rad na drugim programima se ne obavlja, osim ako se to posebno ne dogovori.
Neograničene konsultacije u garantnom periodu Sve konsultacije vezane za rad na programu nisu ograničene vremenski i ne naplaćuju se dodatno, sve do isteka garantnog perioda.
Besplatna instalacija u garantnom periodu Besplatno se instalira i podešava program na svim računarima u mreži koji su predviđeni za rad na programu.
Cena ne zavisi od broja računara Cena programa je vezana za lokaciju kupca i ne zavisi od broja računara na kojim se koristi kupljeni program.
Korisničko uputstvo Za programe iz ponude dobija se kraće uputstvo o korišćenju, a za programe po narudžbi se sastavlja po zahtevu.
Povoljnija izrada novih delova programa u garantnom periodu Za vreme garantnog perioda, tj. prva 3 meseca "života" programa izrada novih modula programa koji nisu obuhvaćeni ugovorom o kupovini se naplaćuje 50% od cene iz cenovnika usluga.
Jasni uslovi održavanja van garantnog roka Po isteku garantnog roka, korisnik se opredeljuje za jedan od dva modela održavanja: paušalno održavanje ili interventno održavanje, sa unapred poznatim cenama.

CENE USLUGA

Usluge koje pružamo se većinom odnose na intervencije vezane za programe kojima je istekao garantni rok, a da se pri tome korisnik nije opredelio za ugovor o održavanju.

Zbog inflatornih kretanja cene usluga su takođe iskazane u eurima, a dinarski iznos se obračunava prilikom izrade računa.

Usluge programiranja, savetovanja, obuke i sve ostale nenavedene usluge po isteku garantnog perioda - osim usluga koje se pružaju preko telefona. Sve usluge se obračunavaju mesečno, u obračun ulazi svaki započet sat, bez obzira na vrstu usluge. Usluge koje se pružaju preko telefona se posebno obračunavaju. sat 30
Telefonske konsultacije po isteku garantnog perioda (obr. jedinica = započetih 15 minuta) Pod ovim se podrazumevaju konsultacije koje se pružaju telefonom i inicirane su od strane korisnika. kom 30
Izlazak na teren Pod ovom uslugom se podrazumeva dolazak u sedište korisnika, koji se posebno obračunava. kom 50
Putni troškovi Putni troškovi se obračunavaju po pređenim kilometrima, isključivo za korisnike sa sedištem van Novog Sada. km 0,3
Dodatni troškovi Obuhvataju sve troškove vezane za korisnike na udaljenim lokacijama, kao npr. smeštaj, dnevnice, ishrana...
Ovi troškovi se obračunavaju po specifikaciji, koja se prilaže uz račun.
- -
ODRŽAVANJE PROGRAMA
Nakon isteka garantnog roka, korisnik se opredeljuje za jedan od dva oblika održavanja: paušalno ili interventno održavanje. U slučaju da se korisnik opredeli da sklopi sa nama ugovor o paušalnom održavanju, cena održavanja na godišnjem nivou je jednaka za sve programe i iznosi 30% od vrednosti kupljenog programa, a prilikom sklapanja ugovora korisnik se odlučuje za paušalni interval (mesečno, kvartalno, šestomesečno ili godišnje).
MODALITETI
Cenovnik usluga se primenjuje isključivo kod korisnika koji nemaju sklopljen ugovor o paušalnom održavanju, dok za korisnike sa ugovorom o održavanju i korisnike koji koriste program u garantnom roku sve navedene usluge su uključene u cenu i ne naplaćuju se, izuzev usluga izrade novih programskih modula i štampi i obrazaca, koje se u ovom slučaju naplaćuju 50% od cene iz cenovnika.
ODZIV
Za korisnike koji imaju sklopljen ugovor o paušalnom održavanju i korisnike koji koriste program u garantnom periodu odziv je 24 sata, dok za korisnike koji nemaju sklopljen ugovor o održavanju odziv je minimum 72 sata i zavisi od trenutnog obima posla i obaveza, a dogovara se od slučaja do slučaja.
Ukoliko korisnik koji nema ugovor o održavanju insistira na odzivu manjem od garantovanog, cena usluga za ovakve intervencije se povećava za 50%.
DESIGN BY SeGo
Copyright © Clicker agencija 2004-2011
[početak]   [o nama]   [programi]   [web]   [kontakt]