SA NAMA JE PRAVI POGODAK!
  • O NAMA •     • PROGRAMI •     • WEB •     • CENOVNIK •     • KONTAKT •  
(početak)   •   (pišite nam)
SOLUTION XP
 
 
UKRATKO O PROGRAMU

Solution XP je informacioni sistem namenjen preduzećima i radnjama koje svoje poslovanje vode samostalno, tj. imaju svoju knjigovodstvenu službu. Usklađen je sa međunarodnim računovodstvenim standardima, kao i svim najnovijim zakonskim propisima vezanim za uvođenje PDV sistema.

Ključne oblasti koje pokriva sistem se ukratko mogu svesti na promet robe i usluga, kao i evidenciju ulaznih i izlaznih računa. Iz ovih segmenata se sve poslovne promene prenose automatski u segment finansijskog knjigovodstva, tj. u glavnu knjigu i pomoćne knjige, na osnovu predefinisanih šema knjiženja.

Sistem prati promet robe preko odogovarajuće dokumentacije (prijemnice, ulazne kalkulacije, nivelacije, izlazni računi, izdatnice, povratnice, međuskladišnice, predajnice), koja je vezana za magacine (predviđeni su svi mogući tipovi vođenja zaliha: po nabavnim, veleprodajnim, maloprodajnim i planskim cenama). Ako se posmatraju oblici poslovanja, onda se može reći da je podržan rad veleprodaja, maloprodaja, zanatskih radnji, proizvodnih preduzeća, uslužnih delatnosti ... tj. podržane su gotovo sve forme privređivanja.

Ako se sistem posmatra iz ugla programskih celina na koje je prosečan srpski korisnik navikao da sreće u praksi, može se reći da je u njemu integrisano robno, materijalno, pogonsko i finansijsko knjigovodstvo sa salda kontima, ali pošto integrisanost nije sama sebi cilj, naš sistem nije samo "puki zbir" programskih delova, već su svi delovi tesno povezani i funkcionalno zavisni.

Ovaj programski paket je razvijan na bazi višegodišnjeg iskustva autora u izradi i primeni kompleksnih informacionih sistema za veći broj proizvodnih i trgovačkih preduzeća širom Vojvodine.

PREDNOSTI PROGRAMA

Pokušaćemo da Vam predočimo neke od prednosti našeg sistema u odnosu na konkurentska rešenja. Zbog složenosti sistema iznećemo samo neke od opštih prednosti, koje su se pokazale u dosadašnjoj praksi, a sve prednosti koje proističu iz samog tehničkog rešenja, možete videti u delu "Zajedničke osobine naših programa"

Prilagođenost

Sistem je tako projektovan i realizovan da odgovara trenutnim potrebama i zahtevima naših preduzeća, i ne zahteva neka velika ulaganja u infrastrukturu preduzeća i stručnost korisnika, za razliku od nekih skupih uvoznih rešenja koja se nude. Umesto da se firma prilagođava sistemu, sistem se prilagođava firmi, u onoj meri u kojoj je to dobro za firmu. Prilikom uvođenja se uvek trudimo da zadržimo i podržimo u programu sve procedure i praksu za koju se potvrdilo da donosi korist preduzeću.

Sistem

Ovo je sistem, u pravom smislu te reči, jer donosi red, organizaciju, tačnost i pravovremenost u radu, pa to povećava pouzdanost i kvalitet informacija, što se direktno odražava i na kvalitet donošenja poslovnih odluka. Jedan od prvih efekata koji se javlja još u procesu uvođenja sistema je uočavanje i otklanjanje svih kritičnih tački u organizaciji posla, pa svaki oblik diletantizma i javašluka "ispliva na površinu". Tamo gde sistem zamenjuje rad više nezavisnih aplikacija, takođe se višestruko povećava učinak i kvalitet posla, jer korisnici po prvi put stvarno "zajedno rade" na istom poslu.

Sve promene se unose samo jednom

Sistem je visoko integrisan, tako da se bilo koja poslovna promena unosi samo jedanput, a zatim svuda koristi i obrađuje. To dovodi do podele rada i odgovornosti, tako da npr. jedna osoba evidentira ulazni račun, druga osoba raspoređuje troškove, treća osoba prati račun kroz konta pogonskog knjigovodstva, a neko četvrti daje nalog za prenos u finansijsko knjigovodstvo, neko peti povezuje stavke za dobavljača, neko šesti pravi PDV obračun, a neko sedmi donosi poslovne odluke na osnovu svih informacija koje su prethodni korisnici uneli. Svako od njih je unosio samo svoj deo podataka i samo za njih i odgovara. Pri tome, nijedan podatak nije upisan više od jednog puta. Naravno, svih sedam prethodno pomenutih osoba može da predstavlja i samo jedna osoba, tj. broj korisnika programa nije ničim ograničen.

Usklađenost sa zakonskom regulativom

Izuzetno smo ponosni na činjenicu da je naše rešenje jedno od retkih koje je istinski usklađeno sa Zakonom o PDV-u, što je rezultat naše ispravne odluke da, nakon donošenja i uvođenja PDV sistema kod nas (što je bila fundamentalna promena koja je imala implikacije na suštinu poslovanja privrednih subjekata), otpočne sa projektovanjem sistema "od nule", tako da je temelj sistema izgrađen na potpuno novim projektnim zadacima. Umesto da smo "krpili" postojeće programe i rešenja, što je učinilo 99% softverskih firmi u Srbiji da bi moglo da odgovori veličini promena koje su nastupile, mi smo izgradili sistem koji potpuno odgovara suštini ovih promena.

Fleksibilnost

Sistem je postavljen tako da se svaki specifičan zahtev može brzo i jednostavno ugraditi ...

Ekonomska opravdanost

Uvođenje sistema ne zahteva velika finansijska ulaganja kao neka slična konkurentska rešenja, a efekti uvođenja su višestruko pozitivni...

DELOVI PROGRAMA

Ovde Vam dajemo samo osnovni pregled delova programa, neke detalje možete videti i preko galerije ekranskih prikaza, koja se nalazi sa desne strane teksta.

1. Matični podaci

U ovom modulu se unose i održavaju svi pomoćni podaci vezani za problematiku programa i podeljeni su u sledeće osnovne grupe:

Političko - geografski podaci: Valute, države, okruzi, opštine, mesta i PTT brojevi i oni se isporučuju već popunjeni, a uvek je moguće njihovo ažuriranje.
Firma: Poslovni partneri, tekući računi, komercijalisti, kontakt osobe, magacini, radnici...
Računi i PDV: PDV stope, PDV klauzule, vrste ulaznih računa, vrste izlaznih računa...
Roba, materijali, usluge: Vrste magacina, vrste robnih dokumenata, vrste zapisnika, jedinice mere, proizvođači, katalog, grupe i podgrupe robe i usluga...
Finansijsko knjigovodstvo: Vrste finansijskih dokumenata, vrste i analitika pomoćnih evidencija, kontni plan, vrste troškova...
Proizvodnja: Normativi - sastavnice...
Ostali podaci: Načini plaćanja, vrste komunikacija...
2. Roba i materijali

Ovaj deo programa je namenjen za unos magacinskih dokumenata, kao i izveštaje vezane za promet, zalihe, nabavku, utroške, proizvodnju i prodaju robe i usluga. Ovaj deo je podeljen u sledeće grupe programa:

Dokumentacija: Predviđeni su početna stanja zaliha, prijemnice, ulazne kalkulacije, nivelacije, izdatnice, povratnice, međuskladišnice i zapisnici.
Promet i zalihe: Pošto u programu postoji procedura knjiženja robne dokumentacije, a sa knjiženjem se u praksi najčešće kasni, u ovom delu se mogu videti izveštaji koji daju sliku prometa i zaliha robe bez obzira na to da li su proknjiženi ili ne, tj. samim unosom dokumenta on odmah utiče na zalihe, tako da se ovim delom programa najčešće služe magacioneri, kojima je bitno da imaju uvek aktuelan uvid u stvarno stanje zaliha.
Izveštaji: Predviđene su grupe izveštaja koje se odnose nabavku, utroške, proizvodnju i prodaju robe i usluga. Svi ovi izveštaji se prezentuju u tabelarnom i hijerarhijskom obliku.
Knjigovodstveni izveštaji: Ovaj deo obuhvata knjigu dokumenata koja predstavlja pregled svih dokumenata koji se odnose na neki određeni magacin, lager robe, karticu robe i KEPU knjigu.
3. Računi i PDV

Obuhvaćena je evidencija ulaznih računa, kao i unos predračuna i fakturisanje, uz poseban deo koji se odnosi na obračun PDV-a, a čine ga sledeće grupe programa:

Ulazni računi: Evidencija ulaznih računa.
Predračuni: Evidencija predračuna, formiranje avansnih i konačnih računa na osnovu predračuna.
Izlazni računi: Avansni računi, konačni računi, računi za promet sa inostranstvom i ostali računi.
PDV: Pregled PDV po računima, knjige računa, rekapitulacija po knjigama.
4. Finansijsko knjigovodstvo

Mesto namenjeno za unos finansijskih naloga, automatsko knjiženje dokumenata, kao i izveštaje. Sadrži sledeće grupe programa:

Promene: Pregled, unos i izmene finansijskih naloga po vrstama dokumenata, kao i pregled svih knjigovodstvenih stavova, predstavljen kroz standardni ekran za izveštavanje. Modul za knjiženje dokumenata.
Izveštaji: Deo u kom se nalaze svi standardni knjigovodstveni izveštaji kao: saldo konta, kartice konta, kartice od konta do konta, zaključni list.
Pomoćna evidencija: Pregled salda i kartica konta za koje su predviđene analitike, koje se slobodno definišu u modulu.
5. Partneri

Deo u kom se nalaze izveštaji vezani za kupce i dobavljače, i gde se vrši povezivanje UF i IF sa uplatama koje se odnose na njih. Sadrži sledeće programe:

Saldo partnera: Izveštaj namenjen za uvid u salda partnera, samo kao kupca ili samo kao dobavljača na određeni datum. Obuhvaćeno stanje iz prethodne godine, kao i promet tekuće godine, sa mogućnošću direktnog odlaska na karticu partnera ili IOS.
Kartica partnera: Pregled svih promena koje se odnose na nekog partnera, u određenom periodu i za određeni konto. Ovde se vrši zatvaranje i povezivanje stavki.
Izvod otvorenih stavki: Pregled i štampa izvoda otvorenih stavki za izabranog partnera, u određenom periodu.
Očekivani priliv i odliv sredstava: Pregled očekivanog priliva i odliva sredstava, na osnovu datuma plaćanja sa računa, zbirno po danima i analitički. U obzir se uzimaju samo otvoreni računi.
Dospele obaveze i potraživanja na dan: Kroz ova dva izveštaja mogu se videti obaveze ili potraživanja koja su otvorena, za određeni datum plaćanja. Ne prikazuju se računi čiji je datum plaćanja veći od izabranog.
Otvorene stavke - sintetika: Sadržajan prikaz salda partnera kao kupca i kao dobavljača, koji služi kao polazna tačka za ažurno povezivanje stavki.
Virmani: Modul predviđen za pojedinačni unos i štampanje naloga za plaćanje.
6. Administracija

Pristup ovom delu je dozvoljen samo jednom korisniku u okviru firme, i u njemu se vrše sva korisnička podešavanja i praćenja, kao i unos novih korisnika u sistem i to kroz sledeće funkcije: korisnici, korisnički profili, podešavanje prava pristupa, raspored korisnika po radnim stanicama, pregled korisničkih sesija, trenutno ulogovani korisnici, promene na podacima, log datoteka, definisanje šablona štampi, definisanje štampi u programu, podešavanje uobičajenih vrednosti za podatke, opcije, arhiviranje, registracija.

Izgled ekrana
Izgled glavnog ekrana sa aktivnim delom "Matični podaci"

Izgled ekrana
Unosni ekran za vrste magacina

Izgled ekrana
Primer otvaranja novog magacina

Izgled ekrana
Ekran za unos robe/usluge

Izgled ekrana
Prikaz unosa prijemnice - ulazne kalkulacije

Izgled ekrana
Izdavanje materijala preko izdatnice

Izgled ekrana
Primer upotrebe knjige dokumenata

Izgled ekrana
Lager i kartica robe

Izgled ekrana
Primer unosa ulaznog računa

Izgled ekrana
Izgled ekrana za fakturisanje

Izgled ekrana
Knjiga primljenih računa - KPR

Izgled ekrana
Rekapitulacija obračunatog PDV-a po knjigama izdatih računa

Izgled ekrana
Finansijski nalog koji je automatski kreiran za grupu dokumenata "izlazni račun"

Izgled ekrana
Ekran predviđen za prenos i knjiženje u finansijsko knjigovodstvo

Izgled ekrana
Zaključni list i kartica konta - primer upotrebe

Izgled ekrana
Saldo i kartica konta za pomoćnu evidenciju

Izgled ekrana
Dospele obaveze na dan - izgled ekrana

Izgled ekrana
Saldo partnera

Izgled ekrana
Kartica partnera sa primerom povezivanja

Izgled ekrana
Otvorene stavke - sintetika
DESIGN BY SeGo
Copyright © Clicker agencija 2004-2011
[početak]   [o nama]   [programi]   [web]   [cenovnik]   [kontakt]