SA NAMA JE PRAVI POGODAK!
  • O NAMA •     • PROGRAMI •     • WEB •     • CENOVNIK •     • KONTAKT •  
(početak)   •   (pišite nam)
BUDŽET XP
 
 
UKRATKO O PROGRAMU

Budžet XP je informacioni sistem koji je namenjen lokalnim samoupravama i usklađen je sa najnovijom zakonskom regulativom vezanom za budžetske korisnike, a oslanja se na Zakon o budžetskom sistemu.

Omogućen je unos i praćenje svih poslovnih promena po zakonski propisanim klasifikacijama koje čine standardni klasifikacioni okvir.

U okviru sistema možete planirati budžetske prihode i rashode, pratiti njihovo izvršenje i ostvarenje u odnosu na planirane vrednosti, pratiti obaveze prema dobavljačima i potraživanja od kupaca, evidentirati zahteve za transfer sredstava od korisnika i imati uvid u njihovo namensko trošenje. Kao rezultat svih poslovnih promena imate uvid u dnevni pregled obaveza, što je ključni element pri odlučivanju. Iz programa se na vrlo jednostavan način vrše svi transferi i plaćanja na osnovu zahteva za plaćanje, preko automatskog ispisa virmana, ili elektronskih putem preko interfejsa koji je obezbedila Uprava za javna plaćanja. Svi troškovi se automatski knjiže u glavnu knjigu.

Ovaj programski paket je razvijan na bazi višegodišnjeg iskustva u izradi rešenja iz ove oblasti i uspešno se implementira od januara 2005. godine u opštinama, školama i fondovima širom Vojvodine.

PREDNOSTI PROGRAMA

Pokušaćemo da Vam predočimo neke od prednosti našeg sistema u odnosu na konkurentska rešenja. Zbog složenosti sistema iznećemo samo neke od opštih prednosti, koje su se pokazale u dosadašnjoj praksi, a sve prednosti koje proističu iz samog tehničkog rešenja, možete videti u delu "Zajedničke osobine naših programa"

Planiranje je jednostavno

Prihodi i rashodi budžeta se lako i efikasno planiraju - na godišnjem, kvartalnom i mesečnom nivou, kao i za narednu poslovnu godinu.
Sve promene planova se evidentiraju kroz posebne naloge za promenu, program pomaže pri unosu i raspodeli aproprijacija, a takođe i kontroliše ispravnost mesečnih i kvartalnih planova u odnosu na godišnji plan. Omogućena je štampa plana budžeta u formi odluke...

Obaveze prema dobavljačima "na dlanu"

Evidencijom poslovnih promena u delu finansijskog knjigovodstva na kontu dobavljača, kao i njihovim povezivanjem, dobijate ažuran uvid u obaveze prema dobavljačima - preko inteligentnih i preglednih izveštaja kao što su saldo partnera, kartica partnera, IOS, očekivani priliv i odliv sredstava, dospele obaveze i potraživanja...

Sve promene se unose samo na jednom mestu

Sve promene se unose kroz finansijski nalog, i odslikavaju se u svim ostalim modulima, tako da je sistem visoko integrisan...

Kontrola namenskog trošenja sredstava korisnika

Evidencijom zahteva za transfer sredstava korisnicima možete imati uvid u namensko trošenje istih, kao i pregled trenutnih obaveza prema korisnicima, uz mogućnost automatskog knjiženja i štampanja naloga za plaćanje ili elektronskog transfera sredstava direktno iz programa...

Fleksibilnost

Sistem je postavljen tako da se svaki specifičan zahtev može brzo i jednostavno ugraditi...

Ekonomska opravdanost

Uvođenje sistema ne zahteva velika finansijska ulaganja kao neka slična konkurentska rešenja, a efekti uvođenja su višestruko pozitivni...

DELOVI PROGRAMA

Ovde Vam dajemo samo osnovni pregled delova programa, neke detalje možete videti i preko galerije ekranskih prikaza, koja se nalazi sa desne strane teksta.

1. Matični podaci

U ovom modulu se unose i održavaju svi pomoćni podaci vezani za problematiku programa i podeljeni su u sledeće osnovne grupe:

Političko - geografski podaci: Valute, države, okruzi, opštine, mesta i PTT brojevi i oni se isporučuju već popunjeni, a uvek je moguće njihovo ažuriranje.
Prihodi: Izvori finansiranja, vrste prihoda, kategorije prihoda...
Troškovi: Razdeli, glave, funkcije, korisnici, vrste korisnika, mesta troška, vanredni korisnici budžeta...
Finansijsko: Kontni plan, vrste dokumenata, vrste i analitike pomoćnih evidencija...
Ostalo: Poslovni partneri, kontakti, komunikacije...
2. Planiranje

U ovom delu programa se unose planovi prihoda i rashoda, štampaju izveštaji vezani za planove i održava struktura rashoda. Ovaj deo je podeljen u sledeće grupe programa:

Nalozi za izmenu plana: Svi planovi prihoda i rashoda se unose i menjaju preko naloga za izmenu plana, na kojem se vrši raspodela svake izmene plana za određenu poziciju prihoda ili rashoda po godišnjem, kvartalnom i mesečnom nivou, kontrolišu se iznosi, moguća je štampa liste izmena po pozicijama i izvorima finansiranja, kao i procentualna i delimična preraspodela plana za određenu grupu pozicija. Knjiženjem naloga se menjaju odgovarajući planovi.
Planovi prihoda: Izveštaji vezani za tabelarni pregled planova prihoda - godišnji plan, kvartalni planovi, mesečni planovi, kao i strukturni prikaz plana prihoda.
Planovi rashoda: Izveštaji vezani za tabelarni pregled planova rashoda - godišnji plan, kvartalni planovi, mesečni planovi, kao i strukturni prikaz plana rashoda.
Ostalo: Deo za projektovanje strukture rashoda, namenjen za prenumeraciju elemenata klasifikacije koja je neophodna prilikom ubacivanja novih elemenata rashoda, kao i programi za određivanje izvora finansiranja koji se prate pojedinačno po pozicijama troškova i prihoda.
3. Likvidatura

Deo u kom se nalaze izveštaji vezani za kupce i dobavljače, i gde se vrši povezivanje UF i IF sa uplatama koje se odnose na njih. Sadrži sledeće programe:

Saldo partnera: Izveštaj namenjen za uvid u salda partnera, samo kao kupca ili samo kao dobavljača na određeni datum. Obuhvaćeno stanje iz prethodne godine, kao i promet tekuće godine, sa mogućnošću direktnog odlaska na karticu partnera ili IOS.
Kartica partnera: Pregled svih promena koje se odnose na nekog partnera, u određenom periodu i za određeni konto. Ovde se vrši zatvaranje i povezivanje stavki.
Izvod otvorenih stavki: Pregled i štampa izvoda otvorenih stavki za izabranog partnera, u određenom periodu.
Očekivani priliv i odliv sredstava: Pregled očekivanog priliva i odliva sredstava, na osnovu datuma plaćanja sa računa, zbirno po danima i analitički. U obzir se uzimaju samo otvoreni računi.
Dospele obaveze i potraživanja na dan: Kroz ova dva izveštaja mogu se videti obaveze ili potraživanja koja su otvorena, za određeni datum plaćanja. Ne prikazuju se računi čiji je datum plaćanja veći od izabranog.
Otvorene stavke - sintetika: Sadržajan prikaz salda partnera kao kupca i kao dobavljača, koji služi kao polazna tačka za ažurno povezivanje stavki.
4. Finansijsko knjigovodstvo

Mesto namenjeno za unos svih poslovnih promena. Predstavljeno je kroz klasične finansijske naloge i izveštaje. Sadrži sledeće grupe programa:

Promene: Pregled, unos i izmene finansijskih naloga po vrstama dokumenata, kao i pregled svih knjigovodstvenih stavova, predstavljen kroz standardni ekran za izveštavanje.
Izveštaji: Deo u kom se nalaze svi standardni knjigovodstveni izveštaji kao: saldo konta, kartice konta, kartice od konta do konta, zaključni list.
Pomoćna evidencija: Pregled salda i kartica konta za koje su predviđene analitike, koje se slobodno definišu u modulu.
Obrasci i bilansi: Pregled svih zakonski propisanih obrazaca i bilansa.
5. Priprema plaćanja

Ovaj deo je namenjen za evidenciju zahteva korisnika, praćenje dinamike i kontrolu namenskog trošenja sredstava, kao i za pripremu naloga za prenos korisnicima i dobavljačima uz kontrolu aproprijacija i automatsku štampu, knjiženje i povezivanje svih promena koje se odnose na trošenje sredstava. Sadrži sledeće programe:

Zahtev za transfer sredstava: Evidencija zahteva za transfer sredstava korisnicima, koji predstavljaju osnovni dokument koji služi kao budžetska obaveza. Za svakog korisnika se unose zahtevi po stvarnom kontu troška i namena zahtevanih sredstava.
Kartica troškova za korisnike: Program u kom se vide svi zahtevi i plaćanja u nekom periodu, za određenog korisnika, određeno mesto troška, kao i određen konto troška. Odavde je moguće direktno povezivanje zahteva i uplata (ako nisu povezani automatskim knjiženjem naloga za plaćanje).
Troškovi korisnika - strukturni prikaz: Slikovit uporedni prikaz planova i izvršenja troškova korisnika.
Dnevni pregled obaveza: Izveštaj koji je najbitniji za odlučivanje šta će se platiti, u kom iznosu, kome će se platiti i koliko će se ovo plaćanje uklopiti u planirane kvote. Detaljan prikaz svih otvorenih obaveza prema korisnicima i dobavljačima, na kom se unose iznosi koji će se uplatiti, što predstavlja osnov za dokument Zahtev za plaćanje koji služi za evidenciju plaćenih obaveza i čijim knjiženjem se automatski formiraju virmani, povezuju uplate sa obavezama, knjiže troškovi i formira predlog izvoda za naredni dan.
Zahtevi za plaćanje: Evidencija dokumenata koji služe kao osnov za plaćanje korisnicima i dobavljačima. Formira se automatski sa dnevnog pregleda obaveza, a moguća je i ručna dopuna. Sa ovog dokumenta se štampaju virmani, ili formira datoteka za elektronsko plaćanje. Moguć je samo jedan aktuelan zahtev za plaćanje (neproknjižen).
6. Izveštaji

Deo programa koji sadrži dve osnovne grupe programa: izveštaje vezane za prihode i izveštaje vezane za rashode. Svi ovi izveštaji daju uporedne prikaze plana i izvršenja po raznim kriterijumima, u više nivoa i za razne vremenske periode. Ovaj deo je neophodan za praćenje izvršenja budžeta i omogućava izradu svih obrazaca koji se zahtevaju od organa budžeta.

7. Administracija

Pristup ovom delu je dozvoljen samo jednom korisniku u okviru firme, i u njemu se vrše sva korisnička podešavanja i praćenja, kao i unos novih korisnika u sistem i to kroz sledeće funkcije: korisnici, korisnički profili, podešavanje prava pristupa, raspored korisnika po radnim stanicama, pregled korisničkih sesija, trenutno ulogovani korisnici, promene na podacima, log datoteka, definisanje šablona štampi, definisanje štampi u programu, podešavanje uobičajenih vrednosti za podatke, opcije, arhiviranje, registracija.

Izgled ekrana
Izgled glavnog ekrana sa aktivnim delom "Planiranje"

Izgled ekrana
Primer naloga za izmenu plana rashoda

Izgled ekrana
Kartica partnera sa primerom povezivanja

Izgled ekrana
Saldo konta sa karticom za pomoćnu evidenciju "bonovi za gorivo"

Izgled ekrana
Unos stavke na zahtevu za transfer sredstava korisniku

Izgled ekrana
Kartica troškova za korisnika - primer povezivanja

Izgled ekrana
Dnevni pregled obaveza

Izgled ekrana
Zahtev za plaćanje - unos stavke

Izgled ekrana
Primer izveštaja koji daje uvid u namensko trošenje sredstava korisnika

Izgled ekrana
Finansijski nalog - primer unosa ulaznog računa

Izgled ekrana
Unosni ekran za mesto troškova

Izgled ekrana
Projektovanje strukture rashoda
DESIGN BY SeGo
Copyright © Clicker agencija 2004-2011
[početak]   [o nama]   [programi]   [web]   [cenovnik]   [kontakt]