SA NAMA JE PRAVI POGODAK!
  • O NAMA •     • PROGRAMI •     • WEB •     • CENOVNIK •     • KONTAKT •  
(početak)   •   (pišite nam)
TRGOVINA XP
 
 
UKRATKO O PROGRAMU

Trgovina XP je programski paket namenjen preduzećima i radnjama koja su vođenje svog poslovanja poverili knjigovodstvenim agencijama, a neophodan im je program u kom bi mogli da izrađuju predračune i izlazne račune, da evidentiraju obaveze prema dobavljačima, prate nabavku preko porudžbenica, da prate potraživanja od kupaca, prate troškove, da vrše obračun kamata, da prate komisionu prodaju, da imaju uvid u trenutno stanje zaliha, itd. Ovaj paket je oslobođen svih klasičnih knjigovodstvenih termina (konto, duguje, potražuje ...), tako da ne zahteva veliko poznavanje knjigovodstva, ali ima sve neophodne knjigovodstvene izveštaje koji su zakonom predviđeni. U programu je predviđeno postojanje jednog centralnog magacina, ali je takođe moguće i praćenje po neograničenom broju vanbilansnih magacina (komisiona prodaja).

Ovaj programski paket Vam rešava većinu problema prvenstveno vezanih za sisteme veleprodaje tj. trgovine na veliko. U svakom trenutku Vi imate sve neophodne informacije, bez potrebe za bilo kakvim dodatnim konsultacijama sa knjigovodstvenom agencijom koja vodi Vaše poslovne knjige. Sa druge strane, dobijate alat u kom je ugrađeno veliko iskustvo u primeni kod raznovrsnih korisnika, istestirano i provereno rešenje, usklađeno sa najnovijim zakonima i propisima.

Ukratko, ovaj program je namenjen svim privrednim subjektima koji su organizovani tako da imaju jedan centralni magacin veleprodaje.

PREDNOSTI PROGRAMA

Pokušaćemo da Vam predočimo neke od prednosti našeg sistema u odnosu na konkurentska rešenja. Zbog složenosti sistema iznećemo samo neke od opštih prednosti, koje su se pokazale u dosadašnjoj praksi, a sve prednosti koje proističu iz samog tehničkog rešenja, možete videti u delu "Zajedničke osobine naših programa"

Primerenost

Kao najvažniju osobinu ovog, a i ostalih naših programa iz edicije namenjene privrednim subjektima, možemo da istaknemo primerenost, koja se ogleda u tome što je program tako zamišljen i realizovan da rešava problematiku za koju je i deklarisan, bez ikakvih nepotrebnih proširivanja i komplikovanih rešenja da bi se zadovoljio što širi krug potencijalnih korisnika. Naša poslovna strategija je da pravimo programe koji su strogo fokusirani na probleme za koje su predviđeni da rešavaju.

Jednostavnost, brzina i lakoća u upotrebi

Sve poslovne promene se jednostavno, brzo i lako unose i menjaju, zbog svoje prirode "nezvaničnog programa" korisnik ima potpunu slobodu u evidentiranju promena, a program u svakom trenutku pomaže i ubrzava unos. Program se uspešno primenjuje čak i u firmama koje nemaju nikakvo prethodno iskustvo u upotrebi poslovnog softvera, a u firmama gde postoji prethodno iskustvo otklanja sve probleme koji su postojali.

Ostale prednosti

Sve štampe računa, predračuna itd. se potpuno prilagođavaju postojećim formama koje već postoje kod korisnika. Problem "Excel" poslovanja se eliminiše tamo gde postoji, jer se uvođenjem ovog programa gubi bilo kakva dalja potreba za izradom "Excel" i "Word" dokumentacije, a time nestaju i problemi vezani za praćenje ovakve dokumentacije. Svi neophodni izveštaji vezani za prodaju i kupce se dobijaju iz programa za par sekundi, a moguće je i preuzimanje podataka iz programa od strane menadžmenta ili komercijale i korištenje u "mobilnim" scenarijima upotrebe. Zbog svoje "nezvanične prirode" sa radom u programu se može početi u bilo kom mesecu poslovne godine, dovoljno je samo utvrditi i uneti sve otvorene promene na određeni dan, koji time postaje dan početnog stanja. Sve knjige i izveštaji koji su vezani za PDV se automatski formiraju iz programa i mogu se u svakom momentu štampati.

DELOVI PROGRAMA

Ovde Vam dajemo samo osnovni pregled delova programa, neke detalje možete videti i preko galerije ekranskih prikaza, koja se nalazi sa desne strane teksta.

1. Matični podaci

U ovom modulu se unose i održavaju svi pomoćni podaci vezani za problematiku programa i podeljeni su u sledeće osnovne grupe:

Političko - geografski podaci: Valute, države, okruzi, opštine, mesta i PTT brojevi i oni se isporučuju već popunjeni, a uvek je moguće njihovo ažuriranje.
Roba i usluge: PDV stope, PDV klauzule, jedinice mere, proizvođači-proizvodni programi, katalog, grupe i podgrupe roba i usluga...
Preduzeće - radnja: Poslovni partneri, tekući računi, komercijalisti, kontakt osobe...
Ostali podaci: Komunikacije, načini plaćanja, vrste ulaznih i izlaznih računa...
2. Nabavka i troškovi

U ovom modulu se prati evidencija uaznih računa, isplata dobavljačima, kao i raspodela troškova. Osnovni delovi:

Početno stanje: Ulazni računi, isplate tj. promene koje predstavljaju početno stanje. Rad u programu ne mora da bude vezan za početak godine, tj. sa radom se može krenuti u bilo kom momentu, dovoljno je samo sa se unesu otvoreni računi i isplate na određeni dan koji predstavlja početak rada.
Nabavka: Unos i evidencija porudžbenica, ulaznih računa, ulaznih kalkulacija...
Izvodi: Unos i evidencija isplata prema dobavljačima, izrada naloga za plaćanje...
Troškovi: Obračunska mesta, vrste troškova, raspodela troškova, izveštaji o troškovima...
3. Prodaja

U ovom modulu se izrađuje i prati evidencija izlaznih računa i predračuna, kao i uplata kupaca. Program obuhvata sve oblike računa koji su previđeni zakonski. Osnovni delovi:

Početno stanje: Izlazni računi, uplate tj. promene koje predstavljaju početno stanje. Rad u programu ne mora da bude vezan za početak godine, tj. sa radom se može krenuti u bilo kom momentu, dovoljno je samo sa se unesu otvoreni računi i uplate na određeni dan koji predstavlja početak rada.
Predračuni: Unos i evidencija predračuna, kao i modul automatskog formiranja avansnih i konačnih računa na osnovu unetih predračuna...
Izlazni računi: Avansni računi, konačni računi, devizni računi (računi koji nisu izraženi u dinarima) i ostali računi (promet sa CG, KiM, sopstvene potrebe..) Knjiženjem se dobijaju odgovarajuće knjige izlaznih računa...
Uplate: Unos uplata kupaca sa izvoda...
4. Komisiona prodaja

Deo predviđen za praćenje komisione prodaje i komisionara. Osnovni delovi:

Dokumentacija: Otpremnice u komision.
Izveštaji: Pregled prometa sa komisionarima, pregled zaliha kod komisionara
5. Partneri

Deo u kom se nalaze izveštaji vezani za kupce i dobavljače, i gde se vrši povezivanje IF i UF sa uplatama koje se odnose na njih. Takođe postoji i modul namenjen za obračun kamata dužnicima. Sadrži sledeće programe:

Saldo dobavljača: Izveštaj namenjen za uvid u salda dobavljača na određeni datum, sa mogućnošću direktnog odlaska na karticu dobavljača.
Kartica dobavljača: Pregled svih promena koje se odnose na nekog dobavljača, u određenom periodu. Ovde se vrši zatvaranje i povezivanje stavki.
Dospele obaveze: Pregled svih otvorenih obaveza, na određeni datum plaćanja.
Saldo kupca: Izveštaj namenjen za uvid u salda kupaca na određeni datum, sa mogućnošću direktnog odlaska na karticu kupca.
Kartica kupca: Pregled svih promena koje se odnose na nekog kupca, u određenom periodu. Ovde se vrši zatvaranje i povezivanje stavki.
Dospela potraživanja: Pregled svih otvorenih potraživanja, na određeni datum plaćanja.
Saldo partnera: Pregled svih partnera, kao kupaca i kao dobavljača - na jednom mestu.
Kamatne stope: Deo namenjen za ažuriranje zateznih kamatnih stopa namenjenih za dužničko-poverilačke odnose.
Pregled dužnika: Pregled dužnika, sintetički i analitički.
Obračun kamate: Obračun i štampa kamatnog lista, moguć je obračun prostom i komfornom metodom, sa ukamaćivanjem ili bez. Obračun se vrši na osnovu svih unetih računa i uplata.
6. Roba i usluge

Deo u kom se nalaze izveštaji vezani za nabavku, prodaju, promet i zalihe robe i usluga. Sadrži sledeće programe:

Dokumentacija: Unos i evidencija nivelacija prodajne cene.
Izveštaji o nabavci: Pregled nabavke u tabelarnom i hijerarhijskom obliku.
Izveštaji o prodaji: Pregled prodaje u tabelarnom i hijerarhijskom obliku.
Promet i zalihe: Pregled prometa robe i pregled zaliha - izveštaji koji se oslanjanju na sve promene, bez obzira da li su dokumenti proknjiženi ili ne.
Knjigovodstveni izveštaji: Knjiga dokumenata, lager robe, kartica robe, KEPU knjiga. Svi izveštaji i evidencije predviđene zakonom, formiraju se knjiženjem dokumenata, zalihe je moguće pratiti FIFO, LIFO ili metodom prosečnih nabavnih cena.
7. PDV

Deo u kom se nalaze izveštaji vezani za PDV. Sadrži sledeće programe:

Pregled obračunatog PDV-a po primljenim računima: Izveštaj u standardnom tabelarnom obliku, obuhvata sve obračunate poreze po primljenim računima i stopama.
Knjiga primljenih računa: Pregled i štampa pojedinačnih knjiga ulaznih računa, u obliku predviđenom zakonom.
Pregled obračuna PDV-a po knjigama primljenih računa: Rekapitulacija obračunatog PDV-a po knjigama primljenih računa.
Pregled obračunatog PDV-a po izdatim računima: Izveštaj u standardnom tabelarnom obliku, obuhvata sve obračunate poreze po računima i stopama.
Knjiga izdatih računa: Pregled i štampa pojedinačnih knjiga izlaznih računa, u obliku predviđenom zakonom.
Pregled obračuna PDV-a po knjigama izdatih računa: Rekapitulacija obračunatog PDV-a po knjigama izlaznih računa.
8. Administracija

Pristup ovom delu je dozvoljen samo jednom korisniku u okviru firme, i u njemu se vrše sva korisnička podešavanja i praćenja, kao i unos novih korisnika u sistem i to kroz sledeće funkcije: korisnici, korisnički profili, podešavanje prava pristupa, raspored korisnika po radnim stanicama, pregled korisničkih sesija, trenutno ulogovani korisnici, promene na podacima, log datoteka, definisanje šablona štampi, definisanje štampi u programu, podešavanje uobičajenih vrednosti za podatke, opcije, arhiviranje, registracija.

Izgled ekrana
Izgled glavnog ekrana sa aktivnim delom "Matični podaci"

Izgled ekrana
Primer unosa poslovnog partnera

Izgled ekrana
Evidencija robe i usluga

Izgled ekrana
Izgled glavnog ekrana sa aktivnim delom "Nabavka i troškovi"

Izgled ekrana
Porudžbenica

Izgled ekrana
Ulazni račun

Izgled ekrana
Ulazna kalkulacija/prijemnica

Izgled ekrana
Isplata dobavljaču

Izgled ekrana
Izgled glavnog ekrana sa aktivnim delom "Prodaja"

Izgled ekrana
Predračun

Izgled ekrana
Primer formiranja računa na osnovu predračuna

Izgled ekrana
Konačni račun

Izgled ekrana
Primer unosa ostalih računa - promet sa KiM

Izgled ekrana
Uplata kupca

Izgled ekrana
Izgled glavnog ekrana sa aktivnim delom "Komisiona prodaja"

Izgled ekrana
Otpremnica u komision

Izgled ekrana
Izgled glavnog ekrana sa aktivnim delom "Dobavljači i kupci"

Izgled ekrana
Kartica dobavljača

Izgled ekrana
Saldo kupca

Izgled ekrana
Pregled dužnika sa obračunom kamate

Izgled ekrana
Izgled glavnog ekrana sa aktivnim delom "Roba i usluge"

Izgled ekrana
Nivelacija

Izgled ekrana
Pregled zaliha

Izgled ekrana
Lager robe

Izgled ekrana
Kartica robe

Izgled ekrana
Izgled glavnog ekrana sa aktivnim delom "PDV"

Izgled ekrana
Pregled obračuna PDV po knjigama primljenih računa

Izgled ekrana
Knjiga izdatih računa KIR

Izgled ekrana
Izgled glavnog ekrana sa aktivnim delom "Administracija"

DESIGN BY SeGo
Copyright © Clicker agencija 2004-2011
[početak]   [o nama]   [programi]   [web]   [cenovnik]   [kontakt]